Töltsd le mobil applikációnkat!
Hétfő - Péntek 8:00 - 17:00
Szombat és Vasárnap - ZÁRVA
+36 (30) 903 2595
info@orvoskecskemet.hu
Talfája köz 58/2.
Kecskemét
E-Recept
Foglaljon időpontot mobilalkalmazásunkban!
E-Recept
Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem, tájékoztatás, titoktartás betegeink részére

Adatait a Járomi-Med Kft. az Ön teljesebb kiszolgálása, ellátása érdekében használja fel, hozzájárulása esetén.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy társaságunk a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Tanács és a Tanács (EU) által meghozott 2016/679. számú, 2018. május 25-től hatályos rendelete alkalmazásával kezeli rendelkezésünkre bocsátott adatait, kizárólag célhoz kötötten, az Ön ellá- tásának, megrendelésének teljesítése és az esetlegesen a létrejövő szerződéses feltételeink későbbi bizonyítása érdekében tároljuk és kezeljük.

Az adatfeldolgozásban érintett vállalkozások, amelyek az adataival kapcsolatba kerülnek:

Weblapunk tárhelyének szolgáltatója:

AB holding Kft

6000 Kecskemét, Szent István krt. 23. www.abholding.hu

telefon: +36 (20) 536 87 28 e-mail: info@abholding.hu

Az adatit felhő alapú orvosi szoftveren tároljuk. A rendszer, mind a számítógépbe való belépést, mind a betegadatok tárolására szolgáló szoftvert jelszóval védi. A kettős védelem a betegeink adataihoz való hozzáférést nem teszi lehetővé csak a személyzetnek.

Kardi-Soft Szoftverfejlesztő Kft.

Cégjegyzékszám

08-09-012232

Adószám

13293369-2-08

Cím

9024 Győr, Csokonai u. 29.

Telefon

(21) 300-7172

E-mail

kapcsolat@kardi-soft.hu

Az orvosi szoftver szolgáltatója:

A beteg előjegyzési rendszerünket üzemelteti és a betegadatokat tárolja:

MediCorp Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1095 Budapest Lechner Ödön Fasor 2. 7. emelt 13. Adószám: 26195443-2-43

Cégjegyzékszáma: 01-10-141172

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Telefonos elérhetőség: +3670/773 2967

Elektronikus elérhetőség: info@mymedio.hu Adatkezelő képviselője: Gáspár Péter

Ezt meghaladóan a rendelkezésünkre bocsátott adatainak harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel -, a beteg előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Személyes adatait nem ellenőrizzük, ezért azok helyességéért felelősséget nem vállalhatunk, ugyanakkor telefonszámának, e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott telefonszámról, e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást, ezen a telefonszámon, e-mail címen történő belépésekért tehát társaságunk felelősséget nem vállalhat.

Az orvosi rendelések, előjegyzés, elektronikus levelezés során megadott személyes adatainak kezelése most az ide mellékelt nyilatkozatának aláírását követően kezdődik és annak törléséig tart. Ugyanakkor Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt személyes adatairól. Kérésére tájékoztatást adunk a kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Ezirányú kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt írásban tájékoztatjuk. Ezen felül az adatokkal kapcsolatos, kérésének megfelelő helyesbítést, módosítást illetve törlést 25 napon belül teljesítjük.

Adatainak kezelésével kapcsolatos jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Talfája köz 58/2.

Telefon: 00 36 30/ 903-2595

e-mail: info@orovskecskemet.hu

A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését. Rendelkezésünkre bocsátott adatait társaságunk belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adhatják át.

Kecskemét, 2022.02.04.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 2018.

A Járomi-Med Kft. (székhelye: 6000, Kecskemét, Talfája köz 58/2, Adószáma: 22767486-1-03, Cégjegyzék száma: 03-09-120573, mint az Adatkezelő az általa üzemeltetett orvosi magánrendelés

(telephelyek: 6000, Kecskemét Irinyi u. 22, ill. 6050, Lajosmizse, Dózsa György út 104-106., ezután rendelések), ill. http:// www.urologuskecskemet.hu weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató alapján jár el.

Az Ügyfél a rendelésen történő megjelenéssel, ill. a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit.

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adat- kezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adat- biztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

  1. Értelmező rendelkezések
    1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
    2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megvál- toztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására al- kalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
    1. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azo- nosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
    1. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
    1. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, füg- getlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6.Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendel-kező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapjánkötöttszerződéstis -adatokfeldolgozásátvégzi.

    1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
  1. Az adatkezelő megnevezése :

A cég neve: JáromMed. Kft., Székhelye 6000 Kecskemét Talfája köz 58/2., Adószáma: 22767486- 1-03, Cégjegyzék száma: 03-09-120573, Email: urologus@urologuskecskemt.hu Adatkezelési nyilvántartási száma: 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

  1. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó: Az ada- tokat az Adatkezelő (Járomi-Med Kft., Dr.Járomi Péter), ill. a cég alkalmazottai, külön erre fel- hatalmazott személyek jogosultak megismerni. Adatkezelők az adatokat nem teszik közzé, harma- dik személyek számára nem adják ki.
  2. A kezelt személyes adatok köre

A jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel a szabályzat arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában ér- telmezhetők. A weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalma- kat is biztosít. Bizonyos tartalmi szolgáltatásai és hírlevél funkciója azonban csak regisztrált fel- használók számára hozzáférhető. Regisztrált felhasználó az lehet, akit a az Adatkezelő a saját belső szabályzatának megfelelően erre feljogosít. A regisztráció folyamata ingyenes.

    1. A rendelésen, ill. a weboldalon történő regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: −

Ügyfél neve,

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), Születési dátum,

Lakcím, levelezési cím, Telefonszám,

E-mail címe,

Ügyfél által kitalált jelszó.

    1. A rendelések, ill. a www.urologuskecskemt.hu (továbbiakban: Weboldal) adatbázisa az Ügyfél adatait a betegfelvételi adatokkal, ill. a regisztrációval nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében

tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

    1. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, ame- lyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési fol- yamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.
    2. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendel- kezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. 4.5. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adat- kezelést letiltani.
  1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja
    1. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fen- tiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, in- formációkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre.
    2. Az adatkezelés célja a www.orvoskecskemet.hu tartalomszolgáltatás és az ezzel, valamint az Adatkezelő működésével összefüggő egyéb információk megadása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Ügyfél a weboldalon történő regiszt- rációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: − hírlevél szolgáltatás − tartalomszolgáltatás
    3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi fel- használásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival és a gyakorlások szervezésével kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.
    4. Az Ügyfél a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A lei- ratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából az Ügyfél adatait.
    5. Az Ügyfél által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja a következő: az fol- yamat során kapcsolattartási célokat szolgál.
    6. Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezel- jük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer

technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok az alábbiak:

az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe,

az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rend- szerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása.

Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál - pl. a szerverek biztonságos üze- meltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának eme- lése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

    1. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
    2. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfele- lőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgál- tatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
  1. Az adatkezelés időtartama
    1. A rendeléseken, ill. a weblapon történő regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a rendeléseken történő első megjelenéssel, ill. a weblapon történő regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kér- déses adat törléséig tart. A rendeléeken megadott, ill. a weblapon regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél szeméyesen a rendelésen, telefonon (06/30- 9032595), e-mailben (urologus@urologuskecskemet.hu), ill. a weblapon a bejelentkezést követően a “saját fiókban” kezdeményezheti.
    2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatáro- zott megőrzési kötelezettségek teljesítését.
  1. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre
    1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megis- merni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
    2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7.3.A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvénybenkötelezőenmeghatározottesetben,illetve az Ügyfélhozzájárulásaalapjánkerülhetsor.

  1. Az ügyfél jogai
    1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó szemé- lyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
    2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adat- kezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
    3. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. Levelezési cím: 6000, Kecskemét, Talfája köz 58/2.
    4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kér- elem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
    5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Bu- dapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
    6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a rendelésen való megjelenés során és a weboldalon történő regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés ér- vényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
  1. Egyéb rendelkezések
    1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
    2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
    3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azo- kat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4.Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellettegyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használa-tával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. Az Adatkezelő magáranézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzattartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgál-tatásávalkapcsolatosadatkezelésemegfelelajelen szabályzatbanmegfogalmazottelőírásoknak.

Kecskemét, 2022.02.04.

© 2023 Járomi Medical Orvosi Rendelő - All Rights Reserved
menuchevron-down