Adatkezelési tájékoztató

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön az egészségügyi ellátás során megadott egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatai kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen, hiszen a személyes adatok kezelésének tisztességesnek, jogszerűnek és átláthatónak kell lennie.
A teljes Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat papír alapon is elérhető rendelőnkben.

Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint, hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg.
Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.
Az egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adatokat elsősorban egészségügyi célból, ezzel szorosan összefüggő kapcsolattartási, továbbá számlázási és hírlevélküldési célból olyan módon kezeljük, amely biztosítja azok kellő időben való rendelkezésre állását, a megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz, és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.
Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi előírások megváltoztatásának jogát az adatkezelő fenntartja magának, a hatályos jogszabályok előírásaira tekintettel.
 
Az adatkezelő:
Cégnév: Járomi-Med. Kft.
Székhely: 6000, Kecskemét, Talfája köz 58/2
Képviseli: Dr. Járomi Péter, ügyvezető
E-mail: peterjaromi@aol.com
Telefon: +36 30 903 25 95 (munkanapokon 9.00-tól 18.00-ig hívható)
weboldal: www.orvoskecskemet.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
•    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet),
•    https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf
•    az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.TV
•    az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Eüaktv.) https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700047.TV
•    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)
 
Az adatkezelés jogszerűsége
A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
•    az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
•    az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
•    az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
•    az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
•    az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
•    az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A betegellátáshoz kapcsolódó, illetve egészségügyi célú adatkezelés
•    A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: A biztonságos és személyre szabott betegellátás érdekében történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges a törvényben (Eüak.tv.) foglalt személyes adatokat és az ellátási eseményhez kapcsolódó célzattal az ismert egészségügyi adatokat felvenni.
•    Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja egyrészről a szolgáltatás igénybe vevőjeként az Ön önkéntessége, továbbá szerződés (pl. foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálatra), avagy a jogszabály (Eüaktv.) kötelező előírása a betegadatok kötelező kezelésére, továbbá pl. a finanszírozási ügyekben a számviteli törvény számlázással kapcsolatos előírásai.
•    Az adatkezelés időtartama: A Járomi-Med Kft. mint egészségügyi szolgáltató az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatokat törvényi előírás (Eüak.tv.) szerint köteles kezelni/tárolni. Az Ön hozzájárulása emiatt nem vonható vissza, a nálunk tárolt egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatai végleges törlésére vonatkozó esetleges kérelmét nem tudjuk teljesíteni. Az egészségügyi dokumentációt adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni. A vények megőrzési ideje 5 év.
 
Egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adat kezelésével kapcsolatos jogérvényesítés
Ha kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatos forduljon hozzánk, illetve adatkezelési felelősünkhöz bizalommal a fenti elérhetőségeinken.
Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Dr. Járomi Péter
E-mail: peterjaromi@aol.com
Postai cím: 6000, Kecskemét, Talfája köz 58/2.
Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy mely személyes adatait kezeljük. Adatainak védelme érdekében, ezt azonban kizárólag előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. A fenti elérhetőségeinken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos észrevételeket, esetleges panaszokat. Ön emellett az Infotörvény alapján személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., www.naih.hu) fordulhat.

Adatvédelmi szabályzat
Tájékoztatjuk Önt, hogy adatvédelmi szabályzatunk tartalmazza az adatkezeléssel és betegjogokkal kapcsolatos tájékoztatásokat.
 
 
Tájékozotató a rendelőn kívül felszerelt elektronikus megfigyelőrendszerről

Kedves Betegeink!
Tájékoztatjuk, hogy a Járomi-Med Kft. székhelyén (6000, Kecskemét, Talfája köz 58/2.), illetve rendelőjében adatkezelőként, személyes adatkezelésnek minősülő külső kamerás megfigyelőrendszert működtet a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete /2016.04.27./) betartásával. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket, hogy a megfigyelésnek a célja, mely személyes adatokat tartalmazó felvétel, ill. ezen felvétel rögzítésének/tárolásának célja az emberi élet/testi épség, a vagyon/készpénz védelme és jogsértések megakadályozása és annak bizonyítása. Ezen kívül a magánterületünkre engedély nélkül belépők azonosítása, belépésük tényének rögzítése, a tevékenységének rögzítése, illetve dokumentálása, valamint az esetlegesen előforduló balesetek körülményeinek felvétele.
Tevékenységünk jogalapja: a Járomi-Med Kft-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez (Mt. 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).
A rögzített felvételek tárolása: a Járomi-Med. Kft. székhelyén (6000, Kecskemét, Talfája köz 58/2.) elhelyezett rögzítő berendezésen történik.
A tárolás időtartama: A Kft. a rögzített képfelvételt - felhasználás hiányában – a rögzítéstől számított 21 munkanap elteltével megsemmisíti, illetve törli.
A képfelvételek megismerésére jogosult személy: Dr. Járomi Péter ügyvezető igazgató Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban rögzítettek alapján. Az arra jogosultnak a recepción, ill. e-mailben (peterjaromi@aol.com) lehetősége van kérelmezni a zárolást és a másolatkiadást.
 
Az érintett jogai, jogérvényesítésének lehetőségei a rendszer működtetésével kapcsolatban: kérheti az érintett Járomi-Med Kft-től személyes adatainak törlését vagy zárolását, ennek elutasításakor bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.) fordulhat.
•    a Járomi-Med Kft. - személyes adatainak kezelése elleni tiltakozásával kapcsolatos döntése ellen bírósághoz fordulhat.
 
Ha a Járomi-Med Kft. jogellenes adatkezeléssel, vagy az adatbiztonsági követelmények megszegésével:
•    másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni,
•    ha az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett sérelemdíjat követelhet.
 

 
Kötelező EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) adatszolgáltatás

Tisztelt Páciensünk!
Az EMMI 39/2016.(XII.21.) rendelete alapján 2020.06.01-től törvényi kötelezettségünk van az adatfeltöltésre az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe.
Az adatszolgáltatás célja az EESZT rendszerbe az, hogy az egészségügyi kórtörténet minden kezelőorvos számára hozzáférhető legyen helyszíntől és ellátási típustól függetlenül.
A feltöltött adatok hozzáférését korlátozhatja az EESZT lakossági ügyfeleknek szóló honlapján, ügyfélkapuval történő bejelentkezést követően az Önrendelkezés opció egyéni beállításával.
A digitális önrendelkezés keretében mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy a portálon keresztül, vagy bármely kormányablak ügyintézőjénél nyomon kövesse, ki és mikor kért hozzáférést az EESZT-ben rögzítésre került adataihoz. Beállíthatja, hogy értesítést kapjon a személyéhez kapcsolt új adatok bekerüléséről, és amennyiben indokoltnak érzi, a lekérdezőre vagy egyes adatokra vonatkozóan. Ha Ön nem él ezzel a lehetőséggel, akkor a jelenleg is élő beállítások lesznek érvényben.
További információért kérjük keresse fel az EESZT hivatalos információs portálját:
https://e-egeszsegugy.gov.hu/hu/onrendelkezes

Menu